ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ และ ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนรองอธิกาบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และคณะ ในการเข้าเยี่ยมชมดูงานศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. และสัมภาษณ์บันทึกเทปวิดีโอ เมื่อวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 10.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 403 ชั้น 4 และ ห้องงานพัฒนาธุรกิจ ชั้น 5 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.