**ประกาศ**...รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการบ่มเพาะในโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup) กิจกรรมสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่โดยมีบริษัทขนาดใหญ่เป็นพี่เลี้ยง (Business Brotherhood)


แบบตอบรับเข้ารับการบ่มเพาะฯ