งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ...ได้จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนโครงการวิจัยและพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 13.30-14.30 น. ณ ห้องประชุม 404 ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.