ด่วน!!...ไม่มีค่าใช้จ่าย...รับสมัครผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร & การเกษตรและเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup) ภายใต้กิจกรรมสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่โดยมีบริษัทขนาดใหญ่เป็นพี่เลี้ยง (Business Brotherhood) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 มีนาคม 2560

*    ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

**  แผนที่อาคารวิจัยและพัฒนา มก.