พิธีลงนามข้อตกลงอนุญาตให้สิทธิใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย