งานทรัพย์สินทางปัญญา  เดินสายบรรยายให้ความรู้ด้าน IP