โครงการประกวดนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2556

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด ดังนี้

1. ประกาศการประกวดนวัตกรรม มก. ปี 2556  คลิกที่นี่!!

2. แนวทางการพิจารณาและเกณฑ์การพิจารณาการตัดสิน คลิกที่นี่!! 

3. แผนกำหนดการ คลิกที่นี่!!

4. ใบสมัคร คลิกที่นี่!!