บรรยายและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมการเพื่อยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร