Untitled Document
งานทรัพยสินทางปัญญา
 หน้าหลัก
โครงสร้าง
ภารกิจ
บุคลากร
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
เกี่ยวกับ TLO
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
การให้บริการ
ขอบเขตการให้บริการ
ขั้นตอนการให้บริการ
ความรู้ทรัพย์สินทางปัญญา
ผลการดำเนินงาน
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
website สืบค้นฐานข้อมูล
สรุปผลงานวิจัยพร้อมถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์
แคตตาล๊อคผลงานวิจัย
Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขยายเวลา การส่งผลงานนวัตกรรม 72 ปี มก.

สามารถ Download ข้อมูลผลงานนวัตกรรม 72 ปี มก.
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ข่าวการประชุม "การปฏิรูปการใช้ปุ๋ยของชาวนาไทย"
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ.....
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

งานทรัพย์สินทางปัญญา บรรยายพิเศษ ระดับปริญญาโท-เอก
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันอังคารที่ 2 กันยายน 2557.......
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

บรรยายพิเศษ ณ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง 

ระหว่าง  มก. กับ  บริษัท วอเทอร่า จำกัด

งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการให้สิทธิใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย "ผลิตภัณฑ์ใยอาหารสูงจากผลิตผลทางการเกษตรเพื่อลด

ระดับไขัน"

 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

งานทรัพย์สินทางปัญญา เข้าร่วมงาน "สัปดาห์วิชาการ การประปานครหลวง2560"

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา งานทรัพย์สินทางปัญญา นำโดย คุณปุณนมาส ธรรมรัตน์ เข้าร่วมงาน
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

รับเกียรติเป็นวิทยากร

คุณปุณนมาส ธรรมรัตน์ ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างานทรัพย์สินทางปัญญา ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย....
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

พิธีลงนามข้อตกลง

อนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย "กากมันสำปะหลังโปรตีนสูง" เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560...
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

เข้าร่วมออกนิทรรศการ "เทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาเศรษฐกิจไทยไป 4.0"
ในวันที่ 26 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มก. ในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561"
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

งานทรัพย์สินทางปัญญา 

***ขอแจ้งย้ายห้อง***


 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ลงนามบันทึกข้อตกลงถ่ายทอดองค์ความรู้

เมื่อวันที่ 1 ส.ค.2561 ที่ผ่านมา สำนักงานบริการวิชาการ ได้ต้อนรับ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

ได้มาลงนามบันทึกข้อตกลงการถ่ายทอดองค์ความรู้ในผลงานวิจัย.............

 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ประกาศผลรอบตัดสินการประกวดนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๕


 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เยี่ยมชมและหารืองานด้านทรัพย์สินทางปัญญา 12 ก.พ. 56 


เดินสาย Road Show  วิทยาเขตกำแพงแสน
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา สำนักงานบริการวิชาการ ได้เดินสาย Road Show วิทยาเขตกำแพงแสน
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

โครงการประกวดนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2556

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการประกวดนวัตกรรม มก. ปี 2556
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

แจ้งการเปลี่ยนแปลงงานประกวดนวัตกรรม พร้อมร่วมโหวตผลงาน (Popular Vote)

จากวันพุธที่ 15 มกราคม 2557 เปลี่ยนเป็น วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2557

เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.

 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

พิธีลงนามข้อตกลงอนุญาตให้สิทธิใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย
ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ บริษัท บางกอกเมล็ดพันธุ์ จำกัด....
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

สกอ.ตรวจเยี่ยม TLO KU

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เข้าตรวจเยี่ยม โครงการหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

และถ่ายทอดเทคโนโลยี (TLO KU)

 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

เข้าร่วมจัดนิทรรศการ

งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ

โดยนำผลงานวิจัย....

 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

บรรยายรายวิชาสัมมนา ในหัวข้อเรื่อง ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาด้านลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา....
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

เข้าร่วมนิทรรศการ ในงาน ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคเอกชน
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

งานทรัพย์สินทางปัญญา ได้รับเกียรติเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ
เมื่อวันที่ 1 พ.ค.2558 ที่ผ่านมา.......
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน PEET
สวทน. ให้เกียรติเชิญเข้าร่วมจัดนิทรรศการ พร้อมนำผลงานวิจัยเข้าร่วมแสดง..............
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

งานทรัพย์สินทางปัญญา และ งานบริการวิชาการ เป็นวิทยากรให้ความรู้
ในโครงการส่งเสริมให้มีการจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ผลงนาวิจัย และระบบงานพัฒนาวิชาการ....
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ออกนิทรรศการ ตลาดนัดวิจัย ครั้งที่ 1

เมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2558 ณ ห้องคอนเวนชั่น.....

 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ลงนามข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิ จำนวน 2 ผลงาน

ได้แก่ "กรรมวิธีการผลิตข้าวเหนียวมูนกึ่งสำเร็จรูป" และ กรรมวิธีการผลิตข้าวหุงสุกกึ่งสำเร็จรูป"

 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

รับเกียรติเป็นอาจารย์ร่วมสอนพิเศษ
คุณนวมาลย์ คีรีมา ได้รับเชิญเป็นอาจารย์ร่วมสอนรายวิชา 01554591
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

แนะนำบริการ FiNFiN INNOVATION
เมื่อวันที่พุธที่ 25 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา....
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

เข้าร่วมชมงานและออกบูธงาน "ตลาดนัดไอเดียไอโดน" ครั้งที่ 3
งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ นำทีมโดย คุณรัตติญา ศริดารา ผู้อำนวยการสำนักงาบริการวิชาการ....
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ออกบูธ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา
งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ ได้ประสานนำผลงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกบูธนิทรรศการ.....
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

เข้าร่วมงาน IP FAIR 2018

งานทรัพย์สินทางปัญญา ได้นำผลงานเข้าร่วมงาน พร้อมเข้าร่วมอบรมสัมมนา ในงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair 2018)

ระหว่างวันที่ 6 - 8 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา

 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ลงนามข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิ
เมื่อวันที่ 17 ก.ค.61 ที่ผ่านมา สำนักงานบริการวิชาการ ได้ต้อนรับ บริษัท บีซีซี เทค จำกัด
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ลงนามข้อตกลง "เครื่องดื่มธัญพืชผสมวุ้นมะพร้าวที่มีคุณสมบัติลดไขมันในเลือด"
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ ได้จัดให้มีการลงนามข้อตกลง....
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

เข้าร่วมต้อนรับและรับการสัมภาษณ์

 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ลงนามข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัย
เรื่อง กรรมวิธีการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากไวน์ผลไม้ อนุสิทธิบัตรเลขที่ 8337
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

เข้าร่วมงานประชุมเสวนาทางวิชาการ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา นางสาวปุณนมาส ธรรมรัตน์ ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างานทรัพย์สินทางปัญญา เป็นตัวแทนผู้อำนวยการสำนักงานบริการวิชาการ กล่าวเปิดการประชุมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “นวัตกรรมอาหารสัตว์ (กากมันสำปะหลังโปรตีนสูง) ทางเลือก ทางรอด ปศุสัตว์ไทย” ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

เข้าร่วมประชุมหารือโครงการพี่เลี้ยง (TLO)
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอัญมณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ นางสาวรัตติญา ศริดาราผู้อำนวยการสำนักงานบริการวิชาการ นางสาวปุณนมาส ธรรมรัตน์ ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างานทรัพย์สินทางปัญญา
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...


ประมวลภาพบรรยากาศเข้าร่วมจัดนิทรรศการ IP FAIR 2013

เมื่อวันที่ 17 -19 ที่ผ่านมา สำนักงานบริการวิชาการ ได้รับเชิญจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน ตลาดนัดทรัพย์สินทางปัญญา IP FAIR 2013 "นวัตกรรมไทย ก้าวไกลสู่สากล" ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ประกาศผลตัดสินการประกวดนวัตกรรม มก. พ.ศ.2556

(รอบคัดเลือก)


 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ประกาศผลการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2556

 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

พิธีลงนามข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัย
เมื่อวันที่ 26 ก.พ.58 ที่ผ่านมา สำนักงานบริการวิชาการ ได้จัดพิธิลงนาม...
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

IP Fair 2015
กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้จัดงาน IP Fair 2015...
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

คุณนวมาลย์ คีรีมา เป็นตัวแทนงานทรัพย์สินทางปัญญา

ร่วมเป็นอาจารย์บรรยายในรายวิชา 01554691 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางพันธุวิศวกรรม สำหรับนิสิต ป.เอก และ ป.โท ณ ห้องประชุมชั้น 5 สาขาพันธุวิศวกรรม บัณฑิตวิทยาลัย

 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

พิธีลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัย "กากมันสำปะหลังโปรตีนสูง"

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดพิธีลงนามระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ บริษัท ลพบุรี เอนเนอจี จำกัด.....

 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ออกบูธและแนะนำการให้บริการ
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา งานทรัพย์สินทางปัญญา
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

MOU อนุสิทธิบัตรที่ 10454
เมื่อวันที่ 28 พ.ย.60 ที่ผ่านมา สำนักงานบริการวิชาการ ได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย "กาวน้ำที่มีส่วนผสมของน้ำยางธรรมชาติ,ฟีนอลิเรซินและกัมโรซิน และกรรมวิธีการผลิต" ระหว่าง มก. กับ บริษัท สามพิม จำกัด
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

งานทรัพย์สินทางปัญญายกทีมร่วม
บรรยาย
& Workshop

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา งานทรัพย์สินทางปัญญา ได้รับเกียรติจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มก. เชิญเป็นวิทยากรบรรยายและWorkshop ร่างคำขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

มอบกระเช้าปีใหม่ปีใหม่

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา นางสาวปุณนมาส ธรรมรัตน์ ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างานทรัพย์สินทางปัญญา......
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

งานทรัพย์สินทางปัญญา ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย

 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ออกบูธนิทรรศการ
ในงาน Thailand Industrial Fair & Food Pack Asia 2019 ระหว่างวันที่ 13 - 16 กุมภาพันธ์ 25262 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทคบางนา
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

เข้าร่วมอบรม

เมื่อวันที่ 27—28 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา คุณฐิติมา เจรจาศิลป ได้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม ณ ห้องพุทธชาด ชั้น 3 โรงแรม KU-HOME มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 


 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

เข้าร่วมงานแถลงข่าว

        

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา คุณปุณนมาส ธรรมรัตน์ ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างานทรัพย์สินทางปัญญา ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวเครื่องอบเนื้อสัตว์แดดเดียวโดยไม่ง้อแดดเวอร์ชั่น 4 ณ สวนอาหารแม่ลาปลาเผา จ.สิงห์บุรี โดยสวนอาหารแม่ลาปลาเผา ได้ร่วมทำวิจัย "พัฒนานวัตกรรมเครื่องอบเนื้อสัตว์แดดเดียวสำหรับเนื้อสัตว์ที่มีความชื้นสูง โดยต่อยอดองค์ความรู้เดิม ในปี พ.ศ.2561 โดยร่วมวิจัยกับ ผศ.ดร. คุณยุต เอี่ยมสอาด ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์  (หัวหน้าโครงการ) และ  รศ.ดร.วรัทยา ธรรมกิตติภพ ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ (ทีมวิจัย) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เป็นผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพสูง สามารถลดขั้นตอนการผลิตแปรรูปอาหาร ยกระดับและรับประกันความสดสะอาด และรสชาติปลาที่อร่อยกว่าการตากแดดตามปกติ โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ลงนามข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย
เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 ที่่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 402/2 ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ ได้ลงนามข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย เรื่อง กรรมวิธีการผลิตอินูลิผงที่มีความบริสุทธิ์สูง"
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

มก.รับรางวัล IP Champion ประจำปี 2562

ประมวลภาพภายในงาน http://www.pr.ku.ac.th/pr_pic/image/05May62/300562%20IP%20Fair%202019/pages/image/imagepage70.html

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562  ที่ผ่านมา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัล IP Champion ประจำปี 2562 ประเภทรางวัลสถาบันอุดมศึกษาที่มีการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ลงนามข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา สำนักงานบริการวิชาการ ได้มีการลงนามข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ลงนามข้อตกลงการถ่ายทอดและให้ใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา สำนักงานบริการวิชาการ ได้ลงนามข้อตกลงการถ่ายทอดและให้ใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ขอเชิญ บุคลากรและนิสิต มก. ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด " งานประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๒๕๕๕"

สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

พิธีลงนามข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ซีรัมจระเข้-น้ำดีจระเข้แห้ง

   เมื่อวันอังคารที่ 9 เมษายน 2556 ณ ห้องกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ผ่านมา

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ จำนวน 2 ผลงาน ได้แก่
                 1. ผลงานวิจัย เรื่อง กรรมวิธีการผลิตซีรัมจระเข้ปริมาณมากและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีนี้ คำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ 0901001229 ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วานิไทย
                 2. ผลงานวิจัย เรื่อง กรรมวิธีการผลิตน้ำดีจระเข้แห้งและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีนี้ คำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์

เลขที่ 0901001231 ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ บริษัท ไทยครอคโคไดล์ (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด

 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ

ได้รับเกียรติบรรยายพิเศษ หัวข้อ "ทรัพย์สินทางปัญญากับงานวิศวกรรม"

ณ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เมื่อวันอังคารที่ 10 กันยายน 25556 ที่ผ่านมา ......

 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

"งานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา สกว."

งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ นำผลงานสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร จำนวน 9 ผลงาน  เข้าร่วมจัดนิทรรศการ....
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ บรรยายในหัวข้อ "ความรู้เรื่องทรัพย์สินทางปัญญา"

คุณพิณณ์อาภา จงสวัสดิ์วรกูล ได้รับเกียรติเป็นอาจารย์พิเศษ....
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

บรรยายความรู้ทรัพย์สินทางปัญญา ในหัวข้อเรื่อง สิทธิบัตร

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ....
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

นิทรรศการงานเกษตรแฟร์ ปี 2557
งานทรัพย์สินทางปัญญา ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานเกษตรแฟร์ ปี 2557...
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

งานทรัพย์สินทางปัญญา เข้าร่วมจัดนิทรรศการ
ในกิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฎิบัติการของรายวิชาบูรณาการ..................
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

MOU พิธีลงนาม

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 สำนักงานบริการวิชาการ ได้จัดพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย "เจลแต้มสิวสาบเสือ"ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ บริษัท เฮิร์บ รีพับลิค จำกัด

 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

วิทยากรบรรยาย
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ให้นิสิตโครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

รับเกียรติเป็นอาจารย์พิเศษ ณ คณะวิทยาศาสตร์
เมื่อวันที่ 27 พ.ย.60 ที่ผ่านมา เข้าบรรยายพิเศา ณ ตึก SMC ห้อง 108.....
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ลงนามข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ

เมื่อวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา สำนักงานบริการวิชาการได้มีการลงนามข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงาน เรื่อง เจลทาสิวผสมสารสกัดจากสมอไทยและสมอพิเภก

 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

จัดอบรมการประเมินผลงานวิจัย
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ ได้จัดฝึกอบรมการใช้โปรแกรมประเมินผลงานวิจัย ณ ห้องประชุม 403 ชั้น 3 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

เป็นวิทยากรบรรยาย
เมื่อวันที่ 11 - 13 กุมภาพันธ์ 25262 ที่ผ่านมา คุณปุณนมาส ธรรมรัตน์ ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้าทรัพย์สินทางปัญญา ได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในงานประชุมปฏิบัติการการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยจากการสืบค้นด้วยเทคโนโลยีจากเอกสารสิทธิบัตรนานชาติมาพัฒนาต่อยอดและสร้างเป็นเทคโนโลีของตนเอง ณ โรงแรมเบย์วินโดว์ แอทซี ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

เป็นอาจารย์ร่วมสอน
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา คุณนวมาลย์ คีรีมา ได้รับเกียรติเป็นอาจารย์ร่วมสอนวิชา
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

พิธีลงนามข้อตกลงการถ่ายทอดและให้ใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย

ประมวลภาพบรรยากาศ : http://www.pr.ku.ac.th/pr_pic/image/04April62/030462%20Xanthone/index.html

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ ได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงการถ่ายทอดและให้ใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยเรื่อง "สารแซนโทน (Xanthone) จากเปลือกมังคุด"
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย "โยเกิร์ตกะทิผสมเนื้อมะพร้าวชนิดกวน" และ "โยเกิร์ตกะทิผสมเนื้อมะพร้าวแบบคงตัว"
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ผู้บริหารจากกรมชลประทาน เยี่ยมชม

งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ


 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย
ในรายวิชา 01213497 สัมมนา (Seminar) ประจำภาคปลายปี ปีการศึกษา 2558 ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์....
 โดย : งานทรัยพ์สินทางปัญญา
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

รับเกียรติเป็นอาจารย์พิเศษ
บรรยายในหัวเรื่อง "ทรัพย์สินทางปัญญา,สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้ในเชิงการเกษตร"
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

MOU ระหว่าง มก. กับ บ.ฟิวเจอร์ เดคคอเรชั่น กรุ๊ป จก.
เมื่อวันที่ 13 ก.พ.61 ที่ผ่าน งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการได้จัดพิธีลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย........
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ลงนามข้อตกลงการถ่ายทอดและให้ใช้ผลงาน "ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มข้าวไรซ์เบอร์รี่เสริมคอลลาเจนไทพ์ทู"

 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ลงนามข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ
เมื่อวันอังคารที่ 12 กุมภาพ้นธ์ 2562 ที่ผ่านมา สำนักงานบริการวิชาการ ได้ลงนามข้อตกลการอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย เรื่อง ห่อหมกผงกึ่งสำเร็จรูปจากถั่วและกรรมวิธีการผลิต
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ลงนามข้อตกลงการถ่ายทอดองค์ความรู้
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา สำนักงานบริการวิชาการ ได้มีการลงนามข้อตกลงการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องสูตรและกรรมวิธีการผลิตผลิตเส้นโซบะชาใบหม่อนจากแป้งข้าวอบแห้ง ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ร่วมต้อนรับสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ผู้อำนวยการสำนักงานบริการวิชการ (คุณรัตติญา ศริดารา) คุณปุณนมาส ธรรมรัตน์ ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างานทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมด้วยบุคลากรภายในงานทรัพย์สินทางปัญญา ได้เข้าร่วมต้อนรับ
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

เดินสาย Road Show

ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ออกนิทรรศการ IP Fair 2016
เมื่อวันที่ 11 - 14 สิงหาคม 259 ณ ศูนย์แห่งชาติสิริกิติ์
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานเฉลิมพระเกียรติฯ

สำนักงานบริการวิชาการเข้าร่วมจัดนิทรรศการงานเฉลิมพระเกียรติพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9...
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 "เรื่อง การผลิตโปรตีนไหมไฮโดรไลท์เสด ระดับอุตสาหกรรมเพื่อป้อนผู้ใช้ในอุตสาหกรรม" เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ลงนามข้อตกลงการถ่ายทอดองค์ความรู้

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา สำนักงานบริการวิชาการ ได้มีการลงนามข้อตกลงการถ่ายทอดองค์ความรู้ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด จำนวน 2 เรื่อง

 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

การนำเสนอรอบสัมภาษณ์
เมื่อวันที่ 15 พ.ค.62 ที่ผ่านมา นางสาวรัตติญา ศริดารา ผู้อำนวยการสำนักงานบริการวิชาการ พร้อมด้วยคุณปุณนมาส ธรรมรัตน์ ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างานทรัพย์สินทางปัญญา และนางสาวนวมาลย์ คีรีมา นักวิทยาศาสตร์ ได้
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

จัดสัมมนา "การเจรจาและการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์"

เมื่อวันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ได้ร่วมกันจัดสัมมนา................

 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

สอนบรรยายวิชา "การพัฒนาประกอบการสำหรับธุรกิจนวัตกรรม)

คุณปุณนมาส ธรรมรัตน์ และ คุณธิดารัตน์ ทวาเรศเรืองคาม ได้รับมอบหมายเป็นวิทยากร....
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมงาน Thailand Tech Show 2017
ในวันที่ 20-24 กันยายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กทม.
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ลงนามสัญญาการอนุญาตให้ใช้สิทธิ
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย เรื่อง สูตรเอสเซนส์บำรุงผิวหน้า" โดยตกลงชำระค่าตอบแทนเป็นเงิน 100,000 บาท
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ออกรายการโทรทัศน์

รับชมรายการย้อนหลังได้ที่ 

https://www.youtube.com/watch?v=6gloWYmPaDU&feature=youtu.be

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ และคุณปุณนมาส ธรรมรัตน์ ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างานทรัพย์สินทางปัญญา


 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย

ประมวลภาพ : http://www.pr.ku.ac.th/pr_pic/html/05May62.html

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงาน "สูตรผสมเกลือสมุนไพร" ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.

 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

TRAINING ยกร่างคำขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.25611
กลุ่มที่ 2 เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมศาสตร์ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรม (อาคาร 4) คณะวิศวกรรมศาสตร์
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ออกนิทรรศการ
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา เข้าร่วมในงาน "Agri-Tech Innovation Forum 2018 : นวัตกรรมสินค้าเกษตรไทยแห่งอนาคต"
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

เป็นอาจารย์ร่วมสอนในวิชา 01554691
คุณนวมาลย์ ได้รับเกียรติเป็นอาจารย์ร่วมสอนในวิชา 01554691 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561....
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ลงนามข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ
ในผลงานวิจัย "กรรมวิธีการผลิตผงมะพร้าวน้ำหอม" มูลค่า 300,000 บาท
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

TRAINING ยกร่างคำขอรับความคุ้มครอง

งานทรัพย์สินทางปัญญา ได้จัดอบรมโครงการจัดทำร่างคำขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2561 ด้านเทคโนโลยีด้านอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 ครั้ง คือ เมื่อวันที่ 23 ม.ค.61 ณ สำนัก่บริการคอมพิวเตอร์ (ภาคทฤษฎี) และ เมื่อวันที่ 7 ก.พ.61 ณ อาคารวิจัยและพัฒนา (ภาคปฏิบัติ)
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

บรรยายพิเศษ ณ คณะเทคนิคสัตวแพทย์
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา บรรยายในหัวข้อ "ความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการจัดเตรียมคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร"
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

งานทรัพย์สินทางปัญญา เข้าร่วมงานเกษตรแฟร์ปี 2562
ระหว่างวันที่ 25 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มก.
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ลงนามข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย
"เครื่องอบเนื้อสัตว์แดดเดียว" และ "เครื่องอบลมร้อนด้วยรังสีจากหลอดอินฟาเรด"
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

งานทรัพย์สินทางปัญญา เข้าร่วมอบรม เรื่อง การพิจารณาความสามารถในการยื่นขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และเทคนิคการร่างคำขอรับสิทธบัตร/อนุสิทธิบัตร สาขาเคมี สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิศวกรรม
ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ลงนามข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา สำนักงานบริการวิชาการ ได้มีการลงนามข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย เรื่อง "เครื่องผลิตก้อนวัสดุเพาะเห็ดแบบอัตโนมัติ"
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

MOU ระหว่าง มก. กับ บ.ทรูบุญ ฟาร์มา จก.
ในผลงานวิจัย "สูตรแป้งคัพเค้กจากปลายข้าวและเมล็ดข้าวไรซ์เบอร์รี่กึ่งสำเร็จรูปนไมโครเวฟและกรรมวิธีการผลิต"
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

คุณปุณนมาส ธรรมรัตน์ ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างานทรัพย์สินทางปัญญา เข้าร่วมประชุม "How Cambridge Berkeley Stanford do Tech Transfer"
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 ณ Town Hall บริษัท อนันดา ดี เวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ลงนามข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย "มิรินจากข้าวไทย"
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 บริษัท ไทยสมบูรณ์ ฟู้ดส์ แอนด์ โปรดักส์ จำกัด โดย คุณเจษฐ์ นิ่มสุวรรณ....
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ขอเชิญ บุคลากรและนิสิต มก. ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด " งานประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2555"
- แบบฟอร์มสมัคร ส่งได้ตั้งแต่วันนี้ -18 ธ.ค.55 (ส่วนเอกสารอื่นๆ สามารถส่งเพิ่มเติม ภายในวันที่ 26 ธ.ค.55)

 

 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

Road Show....

เมื่อวันที่ 29 ส.ค.60 ที่ผ่านมา นางสาวรัตติญา ศริดารา ผู้อำนวยการสำนักงานบริการวิชาการ นำทีมอบรมให้ความรู้....
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

งานทรัพย์สินทางปัญญายกทีม เป็นวิทยากรบรรยาย 
ยกร่างคำขอพร้อม Workshop เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

รับเกียรติเป็นวิทยากร ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา คุณปุณนมาส ธรรมรัตน์ ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างานทรัพย์สินทางปัญญา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ "เทคนิคการสืบค้นสิทธิบัตร"
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

งานทรัพย์สินทางปัญญาต้อนรับอาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กพส.

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 ที่ผ่านมาอาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กพส.เข้าร่วมร่วมปรึกษาและหารือ....
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

MOU "สูตรและวิธีการผลิตคุกกี้ชนิดแข็งจากผลไม้บดละเอียด"
เมื่อวันที่ 5 เม.ย.61 ที่ผ่านมา สำนักงานบริการวิชาการได้จัดพิธีลงนาม ข้อตกลงอนุญาตให้สิทธิใช้ประโยชน์ในผลงานวิจัย "สูตรและวิะีการผลิตคุกกี้ชนิดแข็งจากผลไม้บดละเอียด" ระหว่าง มก. กับ บ.เอฟเวอร์ เนเจอร์ จำกัด
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

วิทยากรบรรยาย
เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา คุณนวมาลย์ คีรีมา ได้รับเชิญเป็นวิยากรบรรยาย......
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

งานทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมออกนิทรรศการ
เมื่อวันที่ 4 - 5 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา งานทรัพย์สินทางปัญญาเข้าร่วมงาน Thailan Innovation Hubs 4.OS...
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

นำผลงานเข้าร่วมงาน Thailand Tech Show 2017

งานทรัพย์สินทางปัญญา ได้นำผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย จำนวน 6 ผลงาน พร้อมประสานนำผลงานวิจัยที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีไปแล้วกว่า 4 บริษัท เข้าร่วมงาน.......

 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2
งานทรัพย์สินทางปัญญา ได้นำผลงานเข้าร่วมจัดแสดงออกนิทรรศการและจำหน่าย จำนวน 3 ผลงาน.....
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

เข้าร่วมงาน RESEARCH TO BUSINESS EXPO 2018
เมื่อวันที่ 19 มี.ค.61 ที่ผ่านมา งานทรัพย์สินทางปัญญา ได้เข้าร่วมงาน RESEARCH THO BUSINESS EXPO 2018 ณ อาคารจักรพันธฺเพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน.................
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

เป็นวิทยากรบรรยาย ณ กรมป่าไม้
งานทรัพย์สินทางปัญญา ได้รับเกียรติ บรรยายในหัวข้อ....
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

บรรยายอบรมเชิงปฎิบัติการ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
เรื่อง ขั้นตอนการรับสิทธิบัตรและการสืบค้นข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

พิธีลงนามข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัย ระหว่าง มก.กับ บริษัท สุโขทัยฟาร์ม จำกัด
สำนักงานบริการวิชาการ ได้จัดพิธีลงนาม.....
 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

งานทรัพย์สินทางปัญญา ขอแจ้งประชาสัมพันธ์


ขอประชาสัมพันธ์งาน Thailand Tech Show 2017

 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ลงนามบันทึกข้อตกลงถ่ายทอดองค์ความรู้

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานบริการวิชาการ ได้ต้อนรับบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

ซึ่งได้มาลงนามบันทึกข้อตกลงการถ่ายทอดองค์ความรู้ในผลงานวิจัย เรื่อง สูตรและวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์วาฟเฟิลจากข้าว.....

 โดย : งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

Untitled Document
สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2942-8812-5 ภายใน 1936-9 ติดต่องานธุรการ 416 งานบริการวิชาการ 410 งานพัฒนาธุรกิจ 501 งานทรัพย์สินทางปัญญา 402