Untitled Document
งานทรัพยสินทางปัญญา
 หน้าหลัก
โครงสร้าง
ภารกิจ
บุคลากร
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
เกี่ยวกับ TLO
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
การให้บริการ
ขอบเขตการให้บริการ
ขั้นตอนการให้บริการ
ความรู้ทรัพย์สินทางปัญญา
ผลการดำเนินงาน
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
website สืบค้นฐานข้อมูล
สรุปผลงานวิจัยพร้อมถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์
แคตตาล๊อคผลงานวิจัย
Untitled Document
    บุคลากร งานทรัพยสินทางปัญญา
ชื่อ-สกุล :
นางสาวฐิติมา เจรจาศิลป
ตำแหน่ง :
นักวิทยาศาสตร์
ที่อยู่ :
 
โทรศัพท์ :
1936 # 402
E-mail :
psdtmj@ku.ac.th
ชื่อ-สกุล :
นางสาวปุณนมาส ธรรมรัตน์
ตำแหน่ง :
ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างานทรัพย์สินทางปัญญา
ที่อยู่ :
 
โทรศัพท์ :
0 2942 8812-5 # 407
E-mail :
psdpmtr@ku.ac.th
ชื่อ-สกุล :
นางธิดารัตน์ ทวาเรศเรืองคาม
ตำแหน่ง :
นักวิทยาศาสตร์
ที่อยู่ :
 
โทรศัพท์ :
0 2942 8812-5 # 402
E-mail :
psdtrt@ku.ac.th
ชื่อ-สกุล :
นางสาวนวมาลย์ คีรีมา
ตำแหน่ง :
นักวิทยาศาสตร์
ที่อยู่ :
 
โทรศัพท์ :
0 2942 8812-5 # 402
E-mail :
psdnmk@ku.ac.th
ชื่อ-สกุล :
นางสาวเกสนรินทร์ ทองงอก
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ที่อยู่ :
 
โทรศัพท์ :
0 2942 8812-5 # 402
E-mail :
psdkrt@ku.ac.th
Untitled Document
สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2942-8812-5 ภายใน 1936-9 ติดต่องานธุรการ 416 งานบริการวิชาการ 410 งานพัฒนาธุรกิจ 501 งานทรัพย์สินทางปัญญา 402