Untitled Document
งานพัฒนาธุรกิจ
 หน้าหลัก
โครงสร้างงานพัฒนาธุรกิจ
ความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์
บุคลากร
โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) : ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. (KUBIC)
กลุ่มเป้าหมาย / เกณฑ์การพิจารณา
บริการ / ขั้นตอนการบ่มเพาะ / การประเมินผลการบ่มเพาะ
ทะเบียนผู้สมัครเข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ
ชมรมผู้ประกอบการนิสิต มก. (KU-YES)
KU-BIC 2558
KU-BIC 2556
KU-BIC 2554
KU-BIC 2552
KU-BIC 2549
แบบฟอร์ม
ภาพกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์
คู่มือปฏิบัติงานบ่มเพาะธุรกิจ
โครงการอบรมทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้น
ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมประจำปี
ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557
ปี 2556
ปี 2555
โครงการ OTOP
OTOP 2559 ระยะที่ 1
OTOP 2559 ระยะที่ 2 - 3
ภาพกิจกรรม / ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ Talent Mobility (TM)
สถานภาพการ Matching
ทะเบียนรายชื่ออาจารย์/นักวิจัย
ทะเบียนรายชื่อสถานประกอบการ
ประกาศ มก. "หลักเกณฑ์และวิธีการให้บุคลากรสายวิชาการไปปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558"
มติ ค.ร.ม. "นโยบายส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility) 18 ก.พ. 2558"
รูปแบบการขอรับการสนับสนุน
แบบฟอร์มต่างๆ ของ มก.
แบบฟอร์มต่างๆ ของ TM
ภาพกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์
การบริหารสัญญาการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Licensing)
ทะเบียนข้อมูลการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ข้อมูลการจัดเก็บรายได้จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การพิจารณาจัดสรรทุนโครงการวิจัยและพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์
ผลการพิจารณา ปี 2559
ผลการพิจารณา ปี 2558
link ดีๆ มีสาระ
ติดต่อเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
ภารกิจ
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ
- ข้อมูลผู้ประกอบการ
- แผ่นพับประชาสัมพันธ์
โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่ Smart Farmer
โครงการกองทุนตั้งตัวได้
การถ่ายทอดเทคโนโลยี

 

Untitled Document
สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2942-8812-5 ภายใน 1936-9 ติดต่องานธุรการ 416 งานบริการวิชาการ 410 งานพัฒนาธุรกิจ 501 งานทรัพย์สินทางปัญญา 402