Untitled Document
งานพัฒนาธุรกิจ
 หน้าหลัก
โครงสร้างงานพัฒนาธุรกิจ
ความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์
บุคลากร
โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) : ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. (KUBIC)
กลุ่มเป้าหมาย / เกณฑ์การพิจารณา
บริการ / ขั้นตอนการบ่มเพาะ / การประเมินผลการบ่มเพาะ
ทะเบียนผู้สมัครเข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ
ชมรมผู้ประกอบการนิสิต มก. (KU-YES)
KU-BIC 2558
KU-BIC 2556
KU-BIC 2554
KU-BIC 2552
KU-BIC 2549
แบบฟอร์ม
ภาพกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์
คู่มือปฏิบัติงานบ่มเพาะธุรกิจ
โครงการอบรมทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้น
ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมประจำปี
ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557
ปี 2556
ปี 2555
โครงการ OTOP
OTOP 2559 ระยะที่ 1
OTOP 2559 ระยะที่ 2 - 3
ภาพกิจกรรม / ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ Talent Mobility (TM)
สถานภาพการ Matching
ทะเบียนรายชื่ออาจารย์/นักวิจัย
ทะเบียนรายชื่อสถานประกอบการ
ประกาศ มก. "หลักเกณฑ์และวิธีการให้บุคลากรสายวิชาการไปปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558"
มติ ค.ร.ม. "นโยบายส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility) 18 ก.พ. 2558"
รูปแบบการขอรับการสนับสนุน
แบบฟอร์มต่างๆ ของ มก.
แบบฟอร์มต่างๆ ของ TM
ภาพกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์
การบริหารสัญญาการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Licensing)
ทะเบียนข้อมูลการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ข้อมูลการจัดเก็บรายได้จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การพิจารณาจัดสรรทุนโครงการวิจัยและพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์
ผลการพิจารณา ปี 2559
ผลการพิจารณา ปี 2558
link ดีๆ มีสาระ
ติดต่อเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
ภารกิจ
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ
- ข้อมูลผู้ประกอบการ
- แผ่นพับประชาสัมพันธ์
โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่ Smart Farmer
โครงการกองทุนตั้งตัวได้
การถ่ายทอดเทคโนโลยี
Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนผุู้สนใจเข้าร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 12-28 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00-20.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่  

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

กิจกรรมงานสัมมนา ส่งเสริมธุรกิจไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2557 เวลา 09.30-17.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ 1-2 อาคารไทยพีบีเอส ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
 


 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

"ถั่งเช่า" ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย รศ.ดร.มณจันทร์ เมฆธน
ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 หน้าที่ 10   
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

Thailand Research Expo 2014
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557" ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2557 ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ สนใจเข้าร่วมประชุม สามารถสมัครได้ที่ www.researchexpo.nrct.go.th และ www.nrct.go.th
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ศึกษาดูงาน งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00-15.40 น. ณ ห้องประชุม 403 ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ภารกิจของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

**ปลดล็อกข้อจำกัดการไปปฏิบัติงานวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558** โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility)
นักวิจัยและสถานประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและกรอกข้อมูลในใบสมัครแล้วส่งกลับไปยัง e-mail : sbcbcs@ku.ac.th และ psdklwd@ku.ac.th
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

...ด่วน...ขยายเวลาส่งผลงานร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ KU-YES
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ ขยายเวลาส่งผลงานร่วมประกวดตราสัญลัษณ์ KU-YES ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556...ชิงเงินรางวัลกว่า 10,000 บาท ทั้งผู้ส่งผลงานและผู้ร่วมโหวต
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ขอเชิญชวนนิสิต มก.เข้าร่วมกิจกรรม "ชวนน้องดูหนังหลังสอบ Final"
...เพียงตอบคำถามง่ายๆ...ชิงรางวัลบัตรชมภาพยนต์ที่นั่งปกติ จำนวน 10 รางวัลๆ ละ 2 ใบ โดยขยายเวลาร่วมสนุกตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2556
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

...ปัดฝุ่น กองทุนตั้งตัวได้...
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา และบัณฑิตที่จบการศึกษาแล้วไม่เกิน 5 ปีการศึกษา ทุกสถาบัน ที่มีแนวคิดในการประกอบธุรกิจหรือมีแผนธุรกิจสมัครเข้าร่วมกองทุนตั้งตัวได้
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

...เกษตรฯ พร้อม!! "ตั้งตัวได้"...

KU-ABI จัดอบรมโครงการกองทุนตั้งตัวได้รุ่นแรก...

ดีเดย์ วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2556 นี้

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

...ประกาศ...รายชื่อผู้ที่ได้เข้ารับการอบรมโครงการ "กองทุนตั้งตัวได้"

ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2556  เวลา 09.00-18.00 น. ณ ห้องประชุม 403 ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

น.ส.รัตติญา ศริดารา ผู้อำนวยการสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้นำนักวิจัย ผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ภายใต้ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. ไปแสดงในรายการ "บ่ายนี้มีคำตอบ" เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ทางโมเดิร์นไนท์ทีวี (ช่อง 9) 

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้นำผลิตภัณฑ์ "เลือดจระเข้แคปซูล" ของผู้ประกอบการ น.ส.วิสาชิณี รุ่งทวีชัย (หจก.วานิไทย) ที่ประสบความสำเร็จจากกระบวนการบ่มเพาะธุรกิจเข้ารว่มจัดแสดงนิทรรศการ "10 ปี UBI : ย่างก้าวจากอดีตถึงปัจจุบัน" ในงานมหกรรมอุดมศึกษาไทย 2557 ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2557 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี


 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

***ประกาศ***รายชื่อผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการอบรมทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้น ประจำปี 2557 หลักสูตร "ธุรกิจการเลี้ยงไส้เดือนเชิงพาณิชย์" รุ่นที่ 2

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2557 เวลา 09.00 น. ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย นางทิภาภรณ์ อุตรารัชต์กิจ หัวหน้างานพัฒนาธุรกิจ และทีมพี่เลี้ยง นำผู้ประกอบการร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน UBI รอบ 12 เดือน ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารสัมมนา ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

...ประกาศ...รายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ในโครงการ "บ่มเพาะผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่" รุ่นที่ 2  ในวันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 507 ชั้น 5 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

***ประกาศ***รายชื่อผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการ "บ่มเพาะผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่" รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 9-20 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 507 ชั้น 5 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

บทความ K SME Analysis เรื่อง จีนตั้งเป้าเศรษฐกิจปี ’57 ผสมผสานการปฏิรูปควบคู่การเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ … นัยต่อธุรกิจ SMEs ไทย

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

โครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรุ้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน (ทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้น) ประจำปี 2557 หลักสูตร 1 "ธุรกิจการเลี้ยงไส้เดือนเชิงพาณิชย์" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 และ 28 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 507 ชั้น 5 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

***ประกาศ***ผู้ชนะเลิศการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ KU-YES และผู้โชคดีจากการกด Like โหวตตราสัญลักษณ์ผ่าน Facebook Fanpage ในโครงการผู้ประกอบการนิสิต ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

***ประกาศ***รายชื่อทีมนำเสนอความก้าวหน้าของแผนธุรกิจ ครั้งที่ 1 (โครงการ "ประกวดแผนธุรกิจจากงานวิจัยนวัตกรรม" ครั้งที่ 2)

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

เปิดรับสมัครนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ป.ตรี โท และเอก สมัครเข้าร่วมโครงการ "Startup Thailand League 2021" สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 - 26 กุมภาพันธ์ 2564


 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลโครงการ "ประกวดเขียนแผนธุรกิจจากงานวิจัยนวัตกรรม"
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลโครงการ "ประกวดเขียนแผนธุรกิจจากงานวิจัยนวัตกรรม" โดยขอให้ผู้ที่ได้รับรางวัลและผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดรับมอบประกาศนียบัตรจากท่านอธิการบดี ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2556 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

รับสมัครนิสิต มก.ทุกคณะ ทุกชั้นปี ที่มีไอเดียดีๆ และอยากเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่
เข้าร่วมโครงการผู้ประกอบการนิสิต (Kasetsart University Young Entrepreneur Seed : KU-YES) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://kuservice.ku.ac.th/ 
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

***ประกาศ***ขยายโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่ (Smart Farmer)
จากเดิมเดือนมีนาคม 2557 ไปจนถึงเดือนกันยายน 2557  
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

...รับสมัครนิสิต นักศึกษา ทุกสถาบัน ทุกระดับชั้นปี...
ที่สำเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 5 ปี ที่มีแนวคิด มีประสบการณ์ ประกอบธุรกิจอยู่แล้ว มีแผนธุรกิจ และมีความพร้อมเข้าร่วมโครงการ "กองทุนตั้งตัวได้" ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่...การเพาะเลี้ยงถั่งเช่าทิเบตและถั่งเช่าสีทอง...ภายใต้ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ขยายเวลาส่งผลงานร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ KU-YES...ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา และบัณฑิตที่จบการศึกษาแล้วไม่เกิน 5 ปีการศึกษา (2551-2556) ที่มีประสบการณ์หรือแนวคิดในการประกอบธุรกิจ หรือมีแผนธุรกิจ สมัครเข้าร่วมโครงการ "กองทุนตั้งตัวได้" รุ่นที่ 2...ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2557

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

อบรมฟรี!!...เปิดรับสมัครผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมโครงการ "บ่มเพาะผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่" Smart Farmer รุ่นที่ 2...ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 เมษายน 2557เริ่มอบรมเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2557... 


 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานบริการวิชาการ Road Show ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชาให้การต้อนรับ   

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรงานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ ให้การต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจและจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในการเข้าเยี่ยมชมศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุม 404 ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

...5 มี.ค.2557...รศ.ดร.วีรพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สุุดยอดนวัตกรรม 7 innovation awards ด้านเศรษฐกิจ ประจำปี 2014 จากผลงานแคปซูลเลือดจระเข้ เงินรางวัล 100,000 บาท ให้แก่ รศ.ดร.วิน เชยชมศรี ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้แทน น.ส.วิสาชิณี รุ่งทวีชัย ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้แคปซูลของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

***ประกาศ***รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการ "กองทุนตั้งตัวได้" รุ่นที่ 2

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

***ประกาศ***รายชื่อผู้ที่ได้เข้ารับการอบรมในโครงการ "กองทุนตั้งตัวได้" รุ่นที่ 2

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการกิจกรรม ABI สาธิต รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 403 ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. หลังจากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการอบรมเขียนแผนธุรกิจ ซึ่งได้กำหนดในระหว่างวันที่ 4-8, 19-21 และนำเสนอแผนธุรกิจในวันที่ 26-27 เมษายน 2557  

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

...ขยายเวลารับสมัคร...ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ "บ่มเพาะผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่" Smart Farmer รุ่นที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557


ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างศักยภาพ คณะวนศาสตร์ พร้อมด้วย น.ส.รัตติญา ศริดารา ผู้อำนวยการสำนักงานบริการวิชาการ นางทิภาภรณ์ อุตรารัชต์กิจ หัวหน้างานพัฒนาธุรกิจ บุคลากรงานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้ประกอบการภายใต้ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ให้การต้อนรับ Mr.Garfield Chang, Project Manager of Innovation Incubation Center in NPUST (National Pingtung University of Science and Technology), Taiwan เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม 403 ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.


โครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการ โดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน (ทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้น) ประจำปี 2557 หลักสูตร 2 "ธุรกิจแปรรูปผัก ผลไม้ สมุนไพรอบแห้งและผล พร้อมชง พร้อมดื่มเชิงพาณิชย์" ระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 211 ชั้น 2 อาคารอมรภูมิรัตน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มก.

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

โครงการกิจกรรม ABI สาธิต (กองทุนตั้งตัวได้) รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-27 เมษายน 2557 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 403 ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.


 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

กิจกรรมโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 ภายใต้ความร่วมมือโครงการสนับสนุนการสร้าง Smart Farmer ระหว่าง มก. - กษ. - ธ.ก.ส. ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-20 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 403 ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ประชุมระดมสมอง (Brain Stom) กิจกรรมจัดทำแผนการดำเนินงาน KU-BIC TOR 2558 
ทีมงานพัฒนาธุรกิจ โดย นางทิภาภรณ์ อุตรารัชต์กิจ หัวหน้างานพัฒนาธุรกิจ และบุคลากรงานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีการประชุมระดมสมองเมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 - วันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2558 ณ กนกรัตน์รีสอร์ท อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เพื่อร่วมกันจัดทำแผนการดำเนินงาน KU-BIC TOR 2558
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

นิสิตรายวิชา 01133498 ปัญหาพิเศษ ภาควิชาการจัดการการผลิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชม KUBIC เมื่อวันพุธที่ 21 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม 403 ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

กิจกรรมโครงการ "เปิดมุมมองความคิด สู่ความเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่" ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มก.

สัมมนา เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการบัญชีและะภาษีอากรสำหรับผู้ประกอบการ
ระหว่างวันที่ 2 - 3  กันยายน  2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวชั่น กรุงเทพฯ


 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ...สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มก. ประชุมผู้ประกอบการครั้งที่2/2562

เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของกิจการของผู้ประกอบการ TOR62 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ...สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มก.

จัดประชุมหารือการดำเนินงานโครงการ "Hult Pirze" เพื่อไปแข่งในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ...สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

***ประกาศ***รายชื่อผู้ที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมแผนธุรกิจโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (Business Brotherhood) ประจำปี 2563


 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

**ประชาสัมพันธ์**โปรโมชั่นผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ ภายใต้ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มก. ในช่วงสถานการณ์มาตรการป้องกัน COVID-19

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ...สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ธกส. เยี่ยมชมและหารือผู้บริหารสำนักงานบริการวิชาการ มก. ในความร่วมมือการดำเนินงานโครงการ "กองทุนตั้งตัวได้"
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เยี่ยมชมและหารือผู้บริหารสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในความร่วมมือการดำเนินงานโครงการ "กองทุนตั้งตัวได้" เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุม 404 ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ทรัพย์สินทางปัญญา พัฒนาธุรกิจ และบริการวิชาการ ROAD SHOW
สำนักงานบริการวิชาการจัด "โครงการการจัดการความรู้ด้วยการบริการวิชาการ ทรัพย์สินทางปัญญา และการพัฒนาธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการวิชาการแก่วิทยาเขต" กำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยในวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 จะเริ่มที่วิทยาเขตกำแพงแสนเป็นที่แรก 
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

นิสิต MBA Inter รุ่นที่ 16...เยี่ยมชมศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ  
นิสิตโครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (นานาชาติ) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 16 เยี่ยมชมศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 403 ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.  
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

true LAB Contest...ชิงงบพัฒนาและรางวัลมูลค่ากว่า 3 ล้านบาท...วันนี้ - 26 ก.ค.56
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ "TRUE LAB CONTEST" เพื่อเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นวัตกรรมจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศได้แสดงถึงความรู้ความสามารถด้านการพัฒนานวัตกรรม โดยมีจุดประสงค์เพื่อค้นหาสุดยอดนวัตกรและแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างสรรค์
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ทรัพย์สินทางปัญญา พัฒนาธุรกิจ และบริการวิชาการ...ROAD SHOW...
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2556...สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการการจัดการความรู้ด้วยการบริการวิชาการ ทรัพย์สินทางปัญญา และการพัฒนาธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการวิชาการแก่วิทยาเขตกำแพงแสน
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี...เยี่ยมชม...ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก.
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ ให้การต้อนรับการเข้าเยี่ยมชมของคณาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 403 ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

คณาจารย์วิทยาลัยชุมชนแพร่เยี่ยมชมศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก.
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ ให้การต้อนรับการเข้าเยี่ยมชมของคณาจารย์จากวิทยาลัยชุมชนแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุม 403 ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

วิทยาลัยการอาชีพเสนาเยี่ยมชมศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก.
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ ให้การต้อนรับการเข้าเยี่ยมชมของครู นักเรียน และนักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 404 ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

สำนักงานบริการวิชาการ มก. Road Show วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
เมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน 2556  เพื่อดำเนินโครงการการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการวิชาการแก่วิทยาเขต ได้แก่ แนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการ ทรัพย์สินทางปัญญาและการขอรับความคุ้มครอง โครงการเปิดมุมมองความคิดสู่ความเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และโครงการกองทุนตั้งตัวได้จากรัฐบาล 
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

นิสิตรายวิชา 00999213 สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต ของศูนย์วิชาบูรณาการ มก. เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556  เวลา 13.00-16.00 น.  ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับความช่วยเหลือของมหาวิทยาลัยในการบ่มเพาะธุรกิจ ซึ่งเกิดจากงานวิจัยของคณาจารย์มหาวิทยาลัย 
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ประกอบการ
ได้นำผลิตภัณฑ์ภายใต้ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ ไปแสดงในรายการ "บ่ายนี้มีคำตอบ" เมื่อวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2556 เวลา 14.00-15.00 น. ทางโมเดิลไนท์ทีวี ซึ่งเป็นรายการสด โดยมี คุณวิศาล ดิลกวณิช และคุณสุนทรี อรรถสุข เป็นพิธีกรดำเนินรายการ
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ  รศ.ดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะนักวิจัย  ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานบริการวิชาการ ได้หารือร่วมกับคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม เมื่อวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 403 ชั้น 4 สำนักงานบริการวิชาการ อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

...มก.-กษ.-ธกส...ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผู้ประกอบการ "โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่ (Smart Farmer)" รุ่นที่ 1 ในเขตอำเภอสนามชัยเขต และอำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ประชาสัมพันธ์ Facebook Fan Page สำนักงานกองทุนตั้งตัวได้

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

งานสานสัมพันธ์ปีใหม่ 2558 สำนักงานบริการวิชาการ เมื่อวันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (KU-BIC) งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำผู้ประกอบการใหม่เข้ารับการกลั่นกรองในโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ปีงบประมาณ 2558 ต่อคณะกรรมการประเมิน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องพญาไท โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ 


 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ประชุมผู้ประกอบการภายใต้ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00-12.30 น. ณ ห้องประชุม 404 ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.


 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ งานพัฒนาธุรกิจ สบว.มก. เข้าร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์


"งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2562"
16 - 25 สิงหาคม  2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (Hall 6 - 12 ) เมืองทองธานี


 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ...สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ งานพัฒนาธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ และกลุ่มนิสิต KU Startup Club และ Aiesec Club จัดกิจกรรม "Hult Prize at Kasetsart 2019"


 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ...สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

*ประกาศ* รายชื่อผู้ได้เข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจในโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย(Business Brotherhood) ประจำปี 2563
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ...สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

***ขยายเวลารับสมัคร..ถึงวันศุกร์ที่ 8 พค.63***
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มก. ขยายเวลารับสมัคร "โครงการ Startup Thailand League 2020" ประกาศผลทีมที่มีสิทธ์์เข้า Pitching ในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563


 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ...สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

**ประกาศผลการคัดเลือก**ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มก. ประกาศผลทีมที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Startup Thailand League 2020 ภายใต้โครงการกองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) ประจำปี 2563

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ...สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์ "โครงการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรด้วยเทคโนโลยีเชิงลึก" เพื่อเร่งสร้างและยกระดับความสามารถของวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตร


 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ...สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ผู้ประกอบการภายใต้ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ช่อง 11
นายวิเชียร จั่นจำรูญ  ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ไม้กินแมลง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็กซ์โซฟลอร่า ซึ่งอยู่ภายใต้ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง 11) เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของการเป็นผู้ประกอบการและความเป็นมาในการทำธุรกิจ 
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ พร้อมด้วยคณะ ได้เข้านำเสนอผลิตภัณฑ์และงานวิจัยนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้แก่ผู้บริหารของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ พร้อมด้วยคณะ ได้เข้านำเสนอผลิตภัณฑ์และผลงานวิจัยนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้แก่ผู้บริหารบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นกิจกรรมการหาช่องทางการจัดจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการภายใต้ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ และส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสู่เชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารซีพีทาวเวอร์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

...ด่วน...จำนวนจำกัด
ขอเชิญชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้น หลักสูตร "ธุรกิจการเลี้ยงไส้เดือนเชิงพาณิชย์" ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุม 507 ชั้น 5 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศษสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมชัย จันทร์สว่าง ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ริเริ่มการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินคนแรกในประเทศไทยเป็นวิทยากร
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

คืบหน้าดำเนินงานโครงการ "บ่มเพาะผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่"
มก.-กษ.-ธ.ก.ส. คืบหน้าดำเนินงานโครงการ "บ่มเพาะผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่" ภายใต้ความร่วมมือโครงการสนับสนุนการสร้าง Smart Farmer
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ประชุมผู้ประกอบการภายใต้ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มก.
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มก. จัดประชุมผู้ประกอบการภายใต้ศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556  ณ ห้องประชุม 403 ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

...และแล้วก็ไม่ใช่แค่วันนี้ที่รอคอย...
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานกองทุนตั้งตัวได้ ให้เป็นหน่วย ABI (Authorized Business Incubation)
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ประมวลภาพโครงการอบรมทักษะการประกอบการอาชีพเบื้องต้น หลักสูตร "ธุรกิจการเลี้ยงไส้เดือนเชิงพาณิชย์"
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้น หลักสูตร "ธุรกิจการเลี้ยงไส้เดือนเชิงพาณิชย์" เมื่อวันที่ 4-6 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุม 507 ชั้น 5 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 35 ราย
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ประกาศ...รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรมทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้น หลักสูตร "ธุรกิจการเลี้ยงไส้เดือนเชิงพาณิชย์"...

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

เชิญชวนนิสิต มก.สมัครเข้าร่วมโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ KU-YES
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ รับสมัครนิสิต มก.เข้าร่วมโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ KU-YES ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการผู้ประกอบการนิสิต (Kasetsart University Young Entrepreneur Seed : KU-YES) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2556...ชิงเงินรางวัลกว่า 10,000 บาท ทั้งผู้ส่งผลงานและผู้ร่วมโหวต...  
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิจัย "ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูปกาบาสูงคืนรูปเร็วและน้ำยาผง" ในงาน Thai-BISPA Day 2014  ในวันที่ 13 มีนาคม 2557  ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร  ให้กับอุตสหกรรมและนักลงทุนที่เข้าร่วมงาน

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้านำเสนอผลงานวิจัย "ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูปกาบาสูงคืนรูปเร็วและน้ำยาผง" ในงาน Thai-BISPA Day 2014 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

...ด่วน...รับจำนวนจำกัด (1ท่าน/หลักสูตร)...ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมปลาย นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมโครงการอบรมทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้น ประจำปี 2557 จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร"ธุรกิจการเลี้ยงไส้เดือนเชิงพาณิชย์" ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2557 และหลักสูตร"ธุรกิจแปรรูปผัก ผลไม้ สมุนไพรอบแห้งและผง พร้อมชง พร้อมดื่มเชิงพาณิชย์" ระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2557


 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

...ขยายเวลารับสมัคร...ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ "บ่มเพาะผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่" Smart Farmer รุ่นที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

***ประกาศ***รายชื่อผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการอบรมทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้น หลักสูตร "ธุรกิจแปรรูปผัก ผลไม้ สมุนไพรอบแห้งและผง พร้อมชง พร้อมดื่มเชิงพาณิชย์" ระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 211 ชั้น 2 อาคารอมรภูมิรัตน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มก. 

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

**ฟรี**...รับจำนวนจำกัด...โครงการเปิดมุมมองความคิด สู่ความเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่" ครั้งที่ 2
ขอเชิญชวนน้องๆ นิสิตและบุคลากร มก. ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ในวันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.ku.ac.th/web2012/index.php?c=adms&m=mainpage1, https://kuservice.ku.ac.th/index_mom57.phphttp://www.sa.ku.ac.th/ และส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ ให้การต้อนรับการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน...กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สำนักพัฒนาตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเอเชีย...เมื่อวันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 404 ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมโครงการอบรมทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้น ประจำปี 2558 จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้  (1) หลักสูตร "ธุรกิจจากการเลี้ยงไส้เดือน" ระหว่างวันที่ 18-21 สิงหาคม 2558  (2) หลักสูตร "การทำธุรกิจผลิตน้ำปลาหวานพร้อมบริโภค" ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2558...ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องชำระค่าประกันการอบรมจำนวน 500 บาท เมื่อเข้าอบรมครบกำหนดจะได้รับเงินคืน พร้อมรับประกาศนียบัตร...

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

***ประกาศ***รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรมทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้น ประจำปี 2558 หลักสูตร "การทำธุรกิจผลิตน้ำปลาหวานพร้อมบริโภค" ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม 507 ชั้น 5 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  โดยในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. จะมีพิธีเปิด ขอให้ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการมาลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00-08.30 น. และโปรดเตรียมค่าประกันการอบรมจำนวน 500 บาท ชำระ ณ จุดลงทะเบียน ซึ่งจะได้รับคืนเมื่อเข้ารับการอบรมผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

โครงการอบรมทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้น หลักสูตร "ธุรกิจจากการเลี้ยงไส้เดือน" ระหว่างวันที่ 18-21 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 507 ชั้น 5 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ฟรี!!...รับจำนวนจำกัด...ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก.รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้น ประจำปี 2559 จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 1. หลักสูตร "ธุรกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งกุ้ามแดงในนาข้าวอินทรีย์" (ก.) ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2559 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 2. หลักสูตร "เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดูเชิงพาณิชย์" (ก.) ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2559 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม 507 ชั้น 5 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มก.

ร่วมกับกลุ่มนิสิต KU Startup Club จัดกิจกรรม "KU Startup Camp ครั้งที่ 3 ายใต้โครงการหน่วยบ่มเพะาวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI)


 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ...สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มก.


เปิดรับสมัครนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 คน/ทีม ที่ต้องการโอกาสทางธุรกิจเข้าร่วมโครงการ "Startup Thailand League 2020"


 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ...สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มก. จัดการแข่งขัน Pitching โครงการกิจกรรม Startup Thailand League ภายใต้ โครงการกองทุนยุวสตาร์อัพ (Youth Startup Fund) ประจำปี 2563

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ...สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มก. เตรียมสถานที่เพื่อการแข่งขัน Pitching Startup Thailand League2020 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ 


 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ...สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. นำนิสิตเข้าร่วมแสดงผลงาน Startup Prototype Showcases of the Entrepreneurial University ณ Event Hall ชั้น3 True Digital Park


 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

งานแถลงผลการดำเนินงาน 31 นโยบายหลักด้านการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดงานแถลงผลการดำเนินงาน 31 นโยบายหลักด้านการศึกษาของ ฯพณฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ภายใต้การบริหารของ ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีนโยบาย “กองทุนตั้งตัวได้” เป็นนโยบายที่ 9 เมื่อวันที่ 5-6 กันยายน 2555 เวลา ณ อิมแพค ชาเลนเจอร์ 1 เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

มก. - กษ. - ธ.ก.ส. เปิดตัวโครงการ "บ่มเพาะผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรุ่นใหม่"
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จับมือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดตัวโครงการ "บ่มเพาะผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่" ภายใต้ความร่วมมือโครงการสนับสนุนการสร้างสมาร์ท ฟาร์มเมอร์ (Smart Farmer) เพื่อสร้าง Smart Farmer รุ่นใหม่เข้าสู่ภาคการเกษตร  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2556  เวลา 14.00 น.  ณ ห้องประชุม 134 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยมี นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมว.กษ.) เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. เข้าร่วมประเมินผลการดำเนินงานรอบ 24 เดือน หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มก. นำผู้ประกอบการเข้าร่วมประเมินผลการดำเนินงานรอบ 24 เดือน หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารสัมมนา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

...เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557...สำนักงานบริการวิชาการได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน เรื่อง Publisher 2010

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ม.ศรีปทุม & มรภ.หมู่บ้านจอมบึง ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ และสำนักงานบริการวิชาการ มก.
คณะผู้บริหาร หัวหน้างาน และบุคลากรของสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้บริหารกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และบุคลากรของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ และสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุม 403 ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. ทั้งนี้ ยังได้เข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการภายใต้ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจฯ ด้วย
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เยี่ยมชมดูงาน สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 404 ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

**ประกาศ**รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรมทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้น ประจำปี 2558 หลักสูตร "ธุรกิจจากการเลี้ยงไส้เดือน" ระหว่างวันที่ 18-21 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม 507 ชั้น 5 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  โดยในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. จะมีพิธีเปิด ขอให้ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการมาลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00-08.30 น. และโปรดเตรียมค่าประกันการอบรมจำนวน 500 บาท ชำระ ณ จุดลงทะเบียน ซึ่งจะได้รับคืนเมื่อเข้ารับการอบรมผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

Road Show...โครงการ Talent Mobility...เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558  เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารอมรภูมิรัตน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

มีไอเดียธุรกิจดีๆ อยากทดลองตลาดในงานเกษตรแฟร์ 2559!!...ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. ขอเชิญชวนนิสิต มก. ทุกระดับชั้น ทุกคณะ (3-5 คน/ทีม) ส่งข้อเสนอเข้าร่วมโครงการจำลองสถานการณ์ธุรกิจ "KU-YES Business Idea Challenge" โดยสามารถยื่นใบสม้ครและข้อเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอังคารที่ 19 มกราคม 2559 ส่งไปยัง e-mail : kubic.kasetsart@gmail.com

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. ร่วมกับกลุ่มนิสิต KU Startup Club
จัดกิจกรรม Pre-Boost Camp เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิต
เมื่อวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 เวลา 10.00 - 14.00 น.
ณ อาคารเทพศาสตร์สถิตย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน


 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ...สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มก
ประชุมผู้ประกอบการครั้งที่1/2562 เพื่อแจ้งผลการประเมินและแจ้งผลการกลั่นกรองผู้ประกอบการใหม่ TOR 2562 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ...สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. ต้อนรับคณะเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

Agricultural Technology Research Institute (ATRI)
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. นำผู้ประกอบการภายใต้โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา(UBI) รายงานผลการดำเนินงานTOR62 รอบ 12 เดือน


 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ...สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มก. จัดอบรม
โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (Business Brotherhood)ประจำปี 2563


 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ...สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

กำหนดการกิจกรรมโครงการ Startup Thailand League ประจำปี 2563 ภายใต้ โครงการกองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มก.

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ...สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนิสิตในการแข่งขัน Pitching Startup Thailand League 2020 รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ


 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ...สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. รายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ฯ ณ ห้องประชุม 403 ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.


 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ต่างชาติสนใจ “เลือดจระเข้เสริมสมรรถภาพ-ลดเบาหวาน

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2555  นายนเรศ ดำรงชัย  ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า TCELS ออกบูทนิทรรศการในงาน BioJapan 2012 ที่เมืองโยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น  และได้นำเสนอนวัตกรรมซึ่งเป็นโครงการเด่นของ TCELS  นอกจากนี้ TCELS ยังได้เข้าร่วมงาน Bio Business Partnering ซึ่งเป็นเวทีความร่วมมือที่จัดขึ้นโดย 4 ประเทศหลักคือ ญี่ปุ่น เกาหลี จีน และไทย และทุกปีจะมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันจัดงาน โดยปีนี้ประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพ และในปีหน้าประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ ซึ่งในเวทีดังกล่าวนั้น ประเทศไทยโดย TCELS ได้เชิญสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ และห้างหุ้นส่วนจำกัด วานิไทย ซึ่งนำผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเลือดจระเข้ ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปนำเสนอ ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากประเทศเกาหลี ญี่ปุ่น และจีน เนื่องจากมีสรรพคุณช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศและลดน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวานได้ 

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ด่วน...รับจำนวนจำกัด...
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ เปิดรับสมัครนิสิตหรือนักศึกษาชั้นปีที่ 3,4 หรือบัณฑิตหรือทายาทธุรกิจที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่ ภายใต้ความร่วมมือโครงการสนับสนุนการสร้าง Smart Farmer ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 เมษายน 2556 
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ผู้บริหารหลายหน่วยงานของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ, ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ, ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานบริการวิชาการ และผู้ประกอบการภายใต้ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ ได้ให้การต้อนรับผู้บริหารจากหลายหน่วยงานของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้อง 403 ชั้น 4 อาคารวิจัยแลพัฒนา มก. 
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

***ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์โครงการ "บ่มเพาะผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่***
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์โครงการ "บ่มเพาะผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่" โดยขอให้ผู้เข้าสัมภาษณ์ทุกท่านมาถึงก่อนเวลาสัมภาษณ์ 15 นาที หากไม่สามารถมาได้ทันตามเวลา ขอให้โทรแจ้งได้ที่ คุณกัญญาเกศ โพธิราช โทรศัพท์ 0-2942-8812-5 ต่อ 502 หรือสายตรง 0-2942-8925 เพื่อรักษาสิทธิ์ของท่าน ทั้งนี้ ผู้ผ่านเข้าร่วมอบรมที่อยู่ต่างจังหวัดจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาและกลับในอัตราเบิกจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,300 บาท (นำใบเสร็จรับเงิน/ตั๋วโดยสารมาเบิก) และโครงการสนับสนุนที่พักสำหรับผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน โดยแจ้งความประสงค์ในแบบฟอร์ม ณ จุดรับลงทะเบียนในวันสัมภาษณ์
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

มก. พร้อม 7 มหาวิทยาลัยชั้นนำ ร่วมพิธีเปิดตัวโครงการ True Lab Collaboration Day
น.ส.พัชราวดี แพรัตกุล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะนักวิจัยจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานวิจัยและร่วมพิธีเปิดตัว True Lab Collaboration เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 21 อาคาร True Tower
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

**นำเสนอผลการดำเนินงาน UBI(56) รอบ 18 เดือน**
น.ส.รัตติญา ศริดารา ผู้อำนวยการสำนักงานบริการวิชาการ, นางทิภาภรณ์ อุตรารัชต์กิจ หัวหน้างานพัฒนาธุรกิจ และทีมพี่เลี้ยงนำผู้ประกอบการร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง TOR56 ต่อคณะกรรมการประเมิน เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องปทุมวัน โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ช่อง 9 ถ่ายทำรายการ "บ่ายน้ำมีอะไร" เพื่อนำเสนอแนวคิดของผู้ประกอบการใหม่ในการดำเนินธุรกิจ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

น.ส.รัตติญา ศริดารา ผู้อำนวยการสำนักงานบริการวิชาการ มก. ให้การต้อนรับคณาจารย์จาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558 ณ สำนักงานบริการวิชาการ อาคารวิจัยและพัฒนา มก. ในการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการของสำนักงานบริการวิชาการ มก.

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ดร.ศุภฤกษ์ สุขสมาน รักษาราชการแทนผู้ช่วยรองอธิการบดีนำคณะเจ้าหน้าที่ภาครัฐจากภูมิภาคแอฟริกา เยี่ยมชมศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. เมื่อวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.30-11.30 น. ณ อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ศึกษาดูงาน ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้องประชุม 404 ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. จัดโครงการอบรมทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้น ประจำปี 2559 หลักสูตร "เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดูเชิงพาณิชย์" (ก.) ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 507 ชั้น 5 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

Road Show...โครงการ Talent Mobility...เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558  เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุม 902 ชั้น 9 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

Road Show...โครงการ Talent Mobility...เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558  เวลา 09.30 น.  ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคารสุขประชา วาจานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

Road Show...โครงการ Talent Mobility...เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2558  เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ Dr.Shih-Ming Wang ผู้บริหารหน่วยบ่มเพาะจาก CYCU Taiwan เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. และอาคารวิจัยและพัฒนา มก. เพื่อศึกษาการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ 

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

***ประกาศ***รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรมทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้น ประจำปี 2559 หลักสูตร "ธุรกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงในนาข้าวอินทรีย์" (ก.) ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

***ประกาศ***รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรมทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้น ประจำปี 2559 หลักสูตร "เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดูเชิงพาณิชย์" (ก.) ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 507 ชั้น 5 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

งาน TM Fair @ Kasetsart University เมื่อวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30-16.00 น. ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

คณะผู้บริหาร CP ALL & ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เยี่ยมชมการดำเนินงาน งานทรัพย์สินทางปัญญา และงานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มก. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559  เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 5 อาคารสารนิเทศ 50 ปี และอาคารวิจัยและพัฒนา มก.

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. จัดโครงการอบรมทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้น ประจำปี 2559 หลักสูตร "ธุรกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงในนาข้าวอินทรีย์" (ก.) ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ศูนย์ประสานงานและอำนวยความสะดวก Talent Mobility @ KU ได้ไปประชาสัมพันธ์โครงการ Talent Mobility ณ คณะและวิทยาเขตต่างๆ

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนิสิต นักศึกษา เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง หลักสูตร "การเขียนแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่" ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2559  ณ แสนปาล์ม เทรนนิ่ง โฮม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ขยายเวลารับสมัคร ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดอบรมหลักสูตรเพื่อการประกอบอาชีพ (ฟรี....รับจำนวนจำกัด)


1.หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าปลาสวยงาม
              (ปลากัด)"
               จัดอบรมระหว่างวันที่ 10 - 12 พฤษภาคม 2562 
               รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง  2 พฤษภาคม 2562 
               ประกาศผลการคัดเลือก 3 พฤษภาคม 2652 
       
2.หลักสูตร "การทำธุรกิจการผลิตน้ำปลาหวานและน้ำพริกเผากุ้งบรรจุขวด
              พร้อมบริโภค"
              จัดอบรมระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤษภาคม 2562
              รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 พฤษภาคม 2562  
              ประกาศผลการคัดเลือก 16 พฤษภาคม 2562


ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทาง http:kuservice.ku.ac.th  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2942-8925

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ...สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มก.

จัดโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการ โดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน(ทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้น) ประจำปี 2562 หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าปลาสวยงาม (ปลากัด)


 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ...สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มก.

เข้ารับการประเมินผลการดำเนินงานโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน


 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ...สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มก.

นำผู้ประกอบการภายใต้ศูนย์ฯ ออกรายการ "บ่ายนี้มีคำตอบ" ทางช่อง9 โมเดิร์นไนน์ทีวี


 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ...สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มก. ประชุมประธานคณะทำงาน C-UBI ระหว่างวันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ฟิชเชอร์แมน รีสอร์ท หาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ...สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

**ประกาศ** ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มก.
เรื่อง รายชื่อทีมที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน Pitching Idea โครงการกิจกรรม Startup Thailand League ภายใต้โครงการกองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) ประจำปี 2563


 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ...สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. นำผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) เข้ารับการประเมินผลการดำเนินงาน TOR62 รอบ 18 เดือน


 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ...สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มก. เปิดรับสมัคร นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุกระดับ ทุกชั้นปี และนิสิตที่จบการศึกษาไม่เกิน 5 ปี สมัครเข้าร่วมโครงการ Business Brotherhood สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 4 ธันวาคม 2563

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

มก. - ธ.ก.ส. - กษ. จับมือทำโครงการ "สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อนำร่องกองทุนตั้งตัวได้" และ "เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)"
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดประชุมหารือโครงการ "สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อนำร่องกองทุนตั้งตัวได้" และ "เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)" ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ในการดำเนินงานโครงการฯ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุม 403 ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

Site Visit : Route 2 "โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่" รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2557 ณ พื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อำเภอเข้าค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปิดทำการตั้งแต่วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2557 ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 9/2557 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2557

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก.นำผู้ประกอบการเสนอผลการดำเนินงาน UBI56 รอบ24เดือน ต่อคณะกรรมการประเมิน เมื่อวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมพูลแมน บางกอก คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

บุคลากรงานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ เข้าร่วมโครงการ "สัมมนาเครือข่ายหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจภาคกลางตอนล่าง" ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

Road Show...โครงการ Talent Mobility...เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2558  เวลา 10.00 น.  ณ ห้อง for top ชั้น 3 อาคารวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


Road Show...โครงการ Talent Mobility...เมื่อวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558  เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

**ประกาศ**
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรมทักษะการประกอบอาชีพ
เบื้องต้น ประจำปี 2562 หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพการผลิต
เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าปลาสวยงาม (ปลากัด)"


 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...


ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มก. ประชุม ดูงานนอกสถานที่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 ณ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดย : งานพัฒนาธุรกิจ...สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มก.
ประกาศรายชื่อผู้ทีได้เข้าร่วมโครงการกิจกรรม Startup Thailand League ภายใต้โครงการกองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) ประจำปี 2563 


 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ...สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มก. ต้อนรับอาจารย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เยี่ยมชมศึกษาดูงาน


 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เยี่ยมชมศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก.
อาจารย์และบุคลากรศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เข้าเยี่ยมชมเพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้การดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มก. เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2556  ณ อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

**ด่วน**ขอแจ้งวันอบรมโครงการอบรมทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้น หลักสูตร "ธุรกิจการเลี้ยงไส้เดือนเชิงพาณิชย์" จากเดิมวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2557 เป็น วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 507 ชั้น 5 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ประชุมผู้ประกอบการภายใต้ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 เวลา 10.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม 403 ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

***ประกาศ***รายชื่่อทีมที่ได้รับรางวัลและผู้ที่ผ่านการอบรมโครงการ "ประกวดแผนธุรกิจจากงานวิจัยนวัตกรรม" ครั้งที่ 2

ขอให้ทีมที่ได้รับรางวัลเข้ารับมอบโล่ เงินรางวัล และใบประกาศนียบัตร และผู้ที่ผ่านการอบรมเข้ารับมอบใบประกาศนียบัตร ในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558  เวลา 08.30-11.30 น. ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.  ทั้งนี้ ขอให้นิสิตนำเอกสารค่ามัดจำการเข้าร่วมโครงการ เพื่อติดต่อขอรับค่ามัดจำคืนหลังจบพิธีการ
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ประธานเครือข่าย UBI ภาคกลางตอนล่าง (มจธ.) เยี่ยมชมศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.30-12.30 น. ณ ห้องประชุม 404 ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ฟรี!!...รับจำนวนจำกัด...เชิญชวนนิสิต มก. เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30-17.30 น. ณ ตันแลนด์ ดินแดนแห่งความสมดุล จ.พระนครศรีอยุธยา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2942-8925

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ Talent Mobility ครั้งที่ 1...เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2558  เวลา 10.00-12.00 น.  ณ ห้อง War Room ชั้น 14 อาคารจตุรัสจามจุรี กรุงเทพฯ

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ฟรี!!...จำนวนจำกัด...ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. ขอเชิญชวนน้องๆ นิสิต มก. เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-17.30 น. ณ ตันแลนด์ ดินแดนแห่งความสมดุล จ.พระนครศรีอยุธยา

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ในการหารือความร่วมมือโครงการต่างๆ เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 404 ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. นำผู้ประกอบการร่วมงานแถลงข่าวคลองผดุงกรุงเกษม ประจำปี 2559 เมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 08.00-11.00 น. ณ ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-24 เมษายน 2559 ณ บริเวณข้างทำเนียบรัฐบาล

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

Road Show Talent Mobility เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 14.00-15.45 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. นำผู้ประกอบการบ่มเพาะธุรกิจภายใต้โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ปีงบประมาณ 2558 เข้ารับการประเมินผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน (มี.ค.58-ก.พ.59) เมื่อวันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 10.00-11.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคาร Knowledge Exchange for Innovation ถ.กรุงธนบุรี กรุงเทพฯ

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ประชุมเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการภายใต้โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ปีงบประมาณ 2558 เพื่อรับการประเมินผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 12.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 403 ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ศูนย์ประสานงานและอำนวยความสะดวก Talent Mobility @ Kasetsart University รับมอบคู่มือการปฏิบัติงานโครงการ Talent Mobility จาก สวทน. เมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 09.30-11.00 น. ณ ห้องประชุม 403 ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศึกษาดูงาน ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559 เวลา 09.30-12.30 น. ณ ห้องประชุม 403 ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 - 15.00 น. งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ Road Show โครงการ Talent Mobility ณ ห้องประชุม 303 อาคารวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย โครงการวิจัยและพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม ประจำปี 2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30-15.15 น. ณ ห้องประชุม 404 ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ พร้อมด้วย ดร.สันติ แสงเลิศไสว รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในการนำคณะผู้แทนจากกรมการศึกษาขั้นสูงกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานทรัพย์สินทางปัญญาและงานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มก. ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 403 ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ...