Untitled Document
งานบริการวิชาการ
 หน้าหลัก
โครงสร้าง
ภารกิจ
บุคลากร
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
เสวนา/สัมมนา
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การว่าจ้างที่ปรึกษา
การปฎิบัติงาน

เอกสารการประชุมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง พลังงานทดแทนช่วยลดภาวะโลกร้อน

ไฟล์เสียงช่วงที่1

ไฟล์เสียงช่วงที่ 2

ไฟล์เสียงช่วงที่ 3

ไฟล์เสียงช่วงที่ 4

เอกสารประกอบการนำเสนอ ฯพณฯนายอำพล  เสนาณรงค์

เอกสารประกอบการนำเสนอ ผศ.ดร.นิคม  แหลมสัก

เอกสารประกอบการนำเสนอ ดร.ชนินทร์  ตรงจิตภักดี

เอกสารประกอบการนำเสนอ รศ.ชัยวัฒน์  ขยันการนาวี

Untitled Document
สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2942-8812-5 ภายใน 1936-9 ติดต่องานธุรการ 416 งานบริการวิชาการ 410 งานพัฒนาธุรกิจ 501 งานทรัพย์สินทางปัญญา 402