Untitled Document
งานบริการวิชาการ
 หน้าหลัก
โครงสร้าง
ภารกิจ
บุคลากร
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
เสวนา/สัมมนา
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การว่าจ้างที่ปรึกษา
การปฎิบัติงาน

1. งานในภารกิจของงานบริการวิชาการ สำนักงานบริการวิชาการ

2. งานให้คำปรึกษา แนะนำ โครงการพัฒนาวิชาการ ภายใต้ระเบียบว่าด้วยการพัฒนาวิชาการ พ.ศ.2551 ประกอบไปด้วยแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด พร้อมทั้งติดตามประสานความร่วมมือกับหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย

3. งานเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลพัฒนาวิชาการ

4. งานบริหารจัดการทีมงานให้สามารถทำงานบรรลุเป้าหมาย วางแผนพัฒนางานสนับสนุนต่างๆ และเป็นผู้ประสานงานกลางของสำนักงานบริการวิชาการกับงานที่เกี่ยวข้อง

5. งานดำเนินการจัดทำงานเฉพาะกิจและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Untitled Document
สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2942-8812-5 ภายใน 1936-9 ติดต่องานธุรการ 416 งานบริการวิชาการ 410 งานพัฒนาธุรกิจ 501 งานทรัพย์สินทางปัญญา 402