Untitled Document
Untitled Document
 
จำนวนผู้เข้าชม :
56430
เริ่มนับ 01/10/2017
Untitled Document
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบัน Footwear & Recreation Technology Research Institute ประเทศไต้หวัน เมื่อวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องประชุม 404 ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
 
 

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 403 ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. และเยี่ยมชมโรงงานผลิตต้นแบบและศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มก.
....
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. จัดโครงการ KU Startup Boost Camp ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 25-28 พฤษภาคม 2561 ณ คุ้มพญาซอรีสอร์ท อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
....
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. ร่วมประชุมคณะทำงานเชิงประเด็น C-UBI เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ครึ้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
....
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. บรรยายหัวข้อ "การต่อยอดงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์" เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
....
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. จัดอบรมโครงการทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้น ประจำปี 2561 หลักสูตร "การทำธุรกิจจากการเลี้ยงไส้เดือน" รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 15-18 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องอบรม 507 ชั้น 5 อาคารวิจัยและพัฒนา สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
....
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ

 
Untitled Document

ข่าวล่าสุด :

 
 
 
 
**รับสมัครนิสิต มก. ทุกคณะและชั้นปีจำนวนจำกัด**ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ร่วมกับ KU Startup Club จัดโครงการ KU Startup Boost Camp ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 25-28 พฤษภาคม 2561 ณ คุ้มพญาซอรีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม...รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 นิสิตสนใจเข้าร่วมโครงการสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
 
ฟรี...จำนวน 40 ท่านเท่านั้น...ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดอบรมหลักสูตร "การทำธุรกิจจากการเลี้ยงไส้เดือน" ระหว่างวันที่ 15-18 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องอบรม 507 ชั้น 5 อาคารวิจัยและพัฒนา สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน สมัครได้ตั้งบัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 4 พฤษาคม 2561 สอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2942-8925
 
งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรมแผนธุรกิจโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Innovative Startup) กิจกรรมสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่โดยมีบริษัทขนาดใหญ่เป็นพี่เลี้ยง (Business Brotherhood) ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน 2561 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องอบรม 403 ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
 
 
 
 
 
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. นำผู้ประกอบการเข้ารับการประเมินผลการดำเนินงาน (UBI) TOR60 รอบ 12 เดือน และนำผู้ประกอบการใหม่เข้ารับการกลั่นกรองเพื่อรับการสนับสนุนจากโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 11-12.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ชั้น 3 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา จังหวัดนครปฐม
 
 
 

ข่าวน่าสนใจ :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
:: เว็ปไซต์เดิมคลิกที่นี่ .........
 หน่วยงานภายใน
 
Untitled Document
สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2942-8812-5 ภายใน 1936-9 ติดต่องานธุรการ 416 งานบริการวิชาการ 410 งานพัฒนาธุรกิจ 501 งานทรัพย์สินทางปัญญา 506