Untitled Document
Untitled Document
 
จำนวนผู้เข้าชม :
42127
เริ่มนับ 01/10/2017
Untitled Document
ฟรี...จำนวน 40 ท่านเท่านั้น...ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดอบรมหลักสูตร "การทำธุรกิจจากการเลี้ยงไส้เดือน" ระหว่างวันที่ 15-18 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องอบรม 507 ชั้น 5 อาคารวิจัยและพัฒนา สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน สมัครได้ตั้งบัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 4 พฤษาคม 2561 สอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2942-8925

 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ
 
 

งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรมแผนธุรกิจโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Innovative Startup) กิจกรรมสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่โดยมีบริษัทขนาดใหญ่เป็นพี่เลี้ยง (Business Brotherhood) ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน 2561 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องอบรม 403 ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
....
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ

บรรยากาศการจัดแสดงผลงานของ โครงการ Innovation Hubs Agriculture & Food

ภาพบรรยากาศการจัดแสดงผลงาน คลิก!!!โปสเตอร์ของผลงาน คลิก!!!....


แจ้งผลการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

ผลการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา ในนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลำดับที่ 1732 ระดับ 1 ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. 2560 กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้ส....
 โดย : งานบริการวิชาการ

**ประกาศ**ขอแจ้งยกเลิกกำหนดการสัมภาษณ์และการจัดทำ Power Point นำเสนอ และขอให้ผู้ประกอบการเข้ารับการฝึกอบรมแผนธุรกิจในโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Innovative Startup) กิจกรรมสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่โดยมีบริษัทขนาดใหญ่เป็นพี่เลี้ยง (Business Brotherhood) ประจำปี 2561
....
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ

ประกาศ...รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Innovation Startup) กิจกรรมสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่โดยมีบริษัทขนาดใหญ่เป็นพี่เลี้ยง (Business Brotherhood) ประจำปี 2561
....
 โดย : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ

 
Untitled Document

ข่าวล่าสุด :

 
 
 
 
 
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก. นำผู้ประกอบการเข้ารับการประเมินผลการดำเนินงาน (UBI) TOR60 รอบ 12 เดือน และนำผู้ประกอบการใหม่เข้ารับการกลั่นกรองเพื่อรับการสนับสนุนจากโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 11-12.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ชั้น 3 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา จังหวัดนครปฐม
 
 
 
 
 
 
 
 

ข่าวน่าสนใจ :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
:: เว็ปไซต์เดิมคลิกที่นี่ .........
 หน่วยงานภายใน
 
Untitled Document
สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2942-8812-5 ภายใน 1936-9 ติดต่องานธุรการ 416 งานบริการวิชาการ 410 งานพัฒนาธุรกิจ 501 งานทรัพย์สินทางปัญญา 506